visitors : 07162621
   

Highlights

ตลาดทุน .. อีกหนึ่งพลังสำคัญเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ร่วมเสวนาบทบาทหลักในทางเศรษฐกิจและสังคมของตลาดทุน

UNODC และ TIJ จัดการประชุมระดับสูง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการป้องกันอาชญากรรมเพื่อสังคมที่สงบสุข

เมื่อโลกเปลี่ยนไป และ กฎหมายล้าสมัย ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูป

กฎหมายต้องสอดคล้องทันกับโลกปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา

เจาะประเด็นประเทศไทย 4.0 กับหลักนิติธรรม กับ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

อภิปรายความเชื่อมโยง เตรียมความพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง

รับสมัครทั่วประเทศ Paralegal Training Workshop 2018

อบรมเชิงปฏิบติการ ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิง

TIJ-UNODC จัดเสวนาการใช้มิติพัฒนานำ ป้องกันอาชญากรรม

เสริมพลังแก่ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หนึ่งใน “เรือนจำต้นแบบ” ตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)


ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หนึ่งใน “เรือนจำต้นแบบ” ตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)

 
 
Subscribe to our Newsletter
Subscribe Unsubscribe