visitors : 04556891

Highlights

TIJ และสำนักอัยการสูงสุดร่วมจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

TIJ และสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานตามข้อตกลง พ.ร.บ.ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติฯ 2556

พระองค์ภาฯ ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีจาก UNODC

เพื่อการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่เน้นอาศัยการจัดการกับภัยอาชญากรรมที่มีต่อสังคมและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

TIJ เป็นเจ้าภาพการจัด PNI Coordination Meeting 2016

TIJ ผู้นำจัดประชุมสถาบันเครือข่าย PNI ครั้งแรกในประเทศไทย


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมสาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560


From the News Room

พระองค์ภาฯ เสด็จร่วมการประชุม CND สมัยที่ 60

TIJ และกระทรวงยุติธรรมร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ"กระบวนการพัฒนาทางเลือก" ตามแนวพระราชดำริฯ

TIJ จัดเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

TIJ จัดเสวนาโต๊ะกลมเผยแพร่ผลงานวิจัยตีแผ่ประเด็น "การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก"

TIJ เก็บข้อมูลวิจัยเสริมพลังทางกฎหมายให้ผู้หญิงเมียนมาร์

TIJ จับมือประเทศอาเซียนเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อผลักดันและเสริมพลังผู้หญิงด้านหลักนิติธรรมและนโยบายที่ดิน