visitors : 08378607
   

Highlights

ดร. มีชัย บรรยายในหัวข้อ “Culture of Lawfulness”

รู้ลึกถึงแก่นของหลักนิติธรรมในบริบทสากลและในไทยในการส่งเสริมประชาธิปไตย

ดร.บวรศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยไทย

รู้ลึกถึงแก่นของหลักนิติธรรมในบริบทสากลและในไทยในการส่งเสริมประชาธิปไตย

TIJ จัด “Her Story Vol.3” หัวข้อ Online Creative Content

พลังโซเชียล สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เราเชื่อว่า เรื่อง “ผู้หญิง” ก็เช่นกัน

ดร. สุรเกียรติ์ ถกประเด็นปรองดองด้วยหลักนิติธรรม

สร้างความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

TIJ ร่วมประชุม CCPCJ ครั้งที่ 27

ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรมคู่ขนาน 3 หัวข้อ


ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หนึ่งใน “เรือนจำต้นแบบ” ตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)


ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หนึ่งใน “เรือนจำต้นแบบ” ตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)

 
 
Subscribe to our Newsletter
Subscribe Unsubscribe