visitors : 04038323

Highlights

พระองค์ภาฯ เสด็จร่วมการประชุม CND สมัยที่ 60

TIJ และกระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอกระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริฯ

เสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

เพื่อเผยแพร่รายงานศึกษาวิจัย การศึกษารูปแบบและ วิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กและการปฏิบั

TIJเก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง Legal Empowerment and Sustainable Development

มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมและนโยบาย ที่ดิน และประเด็นกระบวนการสร้างสันติภาพในประเทศ


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลเกล้าฯถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมสาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมสำหรับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


From the News Room

TIJ จัดสัมมนา เรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศญี่ปุ่น

TIJ จัดสัมมนา เรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมการบริหาร TIJ พิจารณาร่างคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2558

คณะกรรมการบริหาร TIJ พิจารณาร่างคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2558…

คณะกรรมการบริหาร TIJ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาบันฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อรับทราบ และ เห็นชอบการดำเนินกิจกรรมและโครงการสำคัญของ TIJ