UPCOMING
EVENTS

Thailand Social Enterprise: The Way Forward

27

พฤษจิกายน
2561
09:00 - 17:00
ห้องประชุม Time Zone โรงแรมเอทัส (Aetas) GET DIRECTION

จากความสําคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมในฐานะของเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบกับ ขณะนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญของการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ RoLD in Action จึงจัดงานเสวนาหัวข้อ “Thailand Social Enterprise: The Way Forward” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสําหรับรับฟังมุมมองผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมุมมองที่ได้รับจากเวทีเสวนานี้ จะนําไปสู่การจัดทําเป็นข้อเสนอเข้าสู่กรรมาธิการยกร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ งานเสวนาดังกล่าวจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ช่วยสร้างความรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้แก่สังคมในวงกว้าง โดยมุ่งหวังให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยสร้าง ecosystem ของ วิสาหกิจเพื่อสังคมในมิติที่กว้างกว่ากฎหมายและนโยบายของภาครัฐ 

แชร์
ratio

The Bangkok Rules 8th Anniversary

21

December
2018
09:00 - 17:00
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร