PAST EVENTS

05

May
2018
WORKSHOPS

SUSO Online Creative Content

TIJ จัด “Her Story Vol.3” หัวข้อ Online Creative Content

09

July
2018
FORUMS

Public Forum6

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม” ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

30

August
2018
SEMINARS

Cryptocurrency

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดสัมมนาทางวิชาการเร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล

18

September
2018
SEMINARS

Ending Online Sexual Exploitation of Children

มื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ โดยกลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก (WCE) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (มูลนิธิ ECPAT ประเทศไทย)

24

October
2018
SEMINARS

Tech for Justice Series: Blockchain for Transparency and Accountability

Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน